Algemene Voorwaarden - Emob

1 DEFINITIES

Verkoper: Emob NV, met zetel aan Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 0817.124.139.

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht.

Klant, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een Product koopt.

Consument: elke Klant die een natuurlijk persoon is en een Product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.

Professioneel: elke Klant die geen Consument is.

Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar zowel de Verkoper als naar de Klant. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.1.

 

2 RELATIE TUSSEN PARTIJEN

2.1 CONTRACTUELE RELATIE

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door: de orderbevestiging die u na uw aanko(o)p(en) ontving;

 • deze Algemene voorwaarden;
 • de Privacyverklaring van de Verkoper. U kan deze nalezen op de pagina Privacy verklaring;
 • .

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

Diverse bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Consument of op de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Professioneel’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Consument. De bepalingen waarin dan weer naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel de Consument als de Professioneel.

 

3 HERROEPINGSRECHT

3.1 ALGEMEEN HERROEPINGSRECHT

U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

a)     De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

b)     het product heeft ontvangen; of

c)     als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

d)     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

e)     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.5, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen. Daartoe dient de Consument de Verkoper via het retourformulier op de pagina annuleren of retourneren te delen dat hij afziet van de aankoop. Je kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping van de FOD economie. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

Indien het Product bij de terugzending sporen van schade, gebruik of slijtage vertoont, kan de Verkoper van de Klant een schadevergoeding vorderen die overeenstemt met de waardevermindering die het Product ingevolge de beschadiging, het gebruik of de slijtage ondergaan heeft. In elk geval verzoeken we u naast het Product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, België.

3.2 UW VERPLICHTINGEN TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

3.3 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR U EN KOSTEN DAARVAN

Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

3.4 ONZE VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

3.5 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a)     Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

b)     Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c)     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

d)     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

e)     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

f)      Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

g)     Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

h)     Kranten, tijdschriften of magazines.

Tenzij voor de goederen en diensten opgelijst onder art. 3.5, geniet de Consument volgend herroepingsrecht:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenoverkomst.

Voor de goederen en diensten opgelijst onder art. 3.5, geldt evenwel volgend herroepingsrecht:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

  

4 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding.

Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

 

5 PRIJZEN EN BETALING

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief B.T.W. maar, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant.

De betaling dient te geschieden binnen de dertig dagen na de orderbevestiging, tenzij de vervaldatum anders werd aangegeven of directe betalingsmethoden â€“ zoals een kredietkaart of betaling per SMS – werden gebruikt.

Betaling voor Producten die U op de Website koopt kan gebeuren per:

 

 • • Bankoverboeking;
 • • Kredietkaart (VISA en Mastercard), ;
 • • Debetkaart (Maestro)
 • • Paypal

 

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8,5% per jaar. Eventuele betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en U. Het opgeven nummer van Uw debetkaartnummer, Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening.

 

6 LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

6.1 LEVERINGSTERMIJN

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van zestig dagen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens dertig dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

6.2 PLAATS VAN LEVERING

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal U, indien U op het ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal U worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. U kan dan rechtstreeks met de transporteur de nodige afspraken te maken m.b.t. de levering. Indien u niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen.

De levering gebeurt steeds op het gelijkvloerse. Indien de klant dit anders wenst kan dit desgevallend met de transportfirma worden besproken. Eventuele daardoor aanvullend verschuldigde leveringskosten zijn echter steeds ten laste van de Klant. Eventuele schade ingevolge levering op een andere verdieping dan de gelijkvloerse verdieping kan nooit op de Verkoper worden verhaald.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant. Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

6.3 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden.

6.4 RISICO-OVERDRACHT

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.1. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Professioneel plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals laattijdige leveringen aan de Verkoper);

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van â‚¬1.250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.

 

8 KLACHT INDIENEN

Dankzij de uitgewerkte dienst service en garantie bij Emob, kan je steeds bij onze klantendienst terecht wanneer je bestelling niet in orde blijkt te zijn. Dit kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: 051 49 12 34
 • Via mail: [email protected]
 • Via sociale media
 • Via de chatfunctie op onze website

Tijdens een eerste contact met de klantendienst wordt er geluisterd naar de gebreken van jouw bestelling en worden er oplossingen voorgesteld. Wanneer het gaat om een ontbrekend of beschadigd onderdeel, kan je een serviceaanvraag indienen bij ‘mijn account’ onder het tabblad ‘dienst na verkoop’. Wanneer je nog geen account hebt, kan je je serviceaanvraag hier indienen.

Je ontvangt steeds een bevestiging wanneer we jouw serviceaanvraag ontvangen hebben. Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw serviceaanvraag? Raadpleeg onze handleiding die je stap voor stap begeleidt bij het indienen van jouw aanvraag.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument altijd terecht bij Safeshops. Safeshops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren en via mail: [email protected].

Een andere mogelijkheid om je het conflict extern op te lossen is via de Consumentenombudsdienst. Op deze website kan je gemakkelijk voor verschillende diensten, zoals informeren en bemiddelen, kiezen. De Consumentenombudsdienst bekijkt beide kanten van het verhaal grondig en tracht tot de best mogelijke oplossing te komen voor beide partijen.

Ook via Online Dispute Resolution platform van de EU kan je steeds een oplossing vinden voor je probleem.

 

9 GARANTIE

9.1 GARANTIE BIJ CONSUMPTIEGOEDEREN

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

9.2 VRIJWARING

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de vijfde dag na levering. De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 2 maanden ná ontdekking van het gebrek in kwestie. 

Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

9.3 KOSTEN VOOR ONDERZOEK OF HERSTEL

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, verval na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

 

10 ARCHIVERING

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

 

11 WANPRESTATIE

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van de verschuldigde hoofdsom, met een maximum van € 1.250,00. Onverminderd de bepalingen van art. 7 is de Verkoper, in de mate waarin deze in gebreke blijft uitvoering te geven aan de Overeenkomst, eenzelfde forfaitair schadevergoeding verschuldigd.

 

12 GEEN AFSTAND EN NIETIGHEID

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

 

13 TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de Verkoper is gevestigd zijn bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens een gerechtelijke procedure aanvatten vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

 

14 BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijf: Emob NV

BTW-nummer: 0817.124.139

Adres: Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, België

Telefoonnummer: 051 49 12 34

E-mailadres: [email protected]

Bankrekeningnummer:

 • IBAN = BE31 3630 5539 8255
 • BIC = BBRUBEBB