Privacy verklaring Emob NV

1 DEFINITIES

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3.

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website √©√©n of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Privacywet: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

2 TOEPASBAARHEID

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

 

3 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Emob NV, met zetel aan de Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, Belgi√ę, Belgi√ę en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0817.124.139. U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (+32 (51) 49 12 34) en e-mail [email protected]. In uitvoering van de Privacywet dient Emob NV als de ‚Äėverantwoordelijke voor de verwerking‚Äô te worden beschouwd.

 

4 VERWERKTE GEGEVENS

4.1 NIET-INTERACTIEF GEBRUIK

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2 INTERACTIEF GEBRUIK

Emob verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1: op basis van cookies: uw IP-adres en details over je bezoek op onze Website. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria ...). Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.
 • Categorie 2: bij registratie of via √©√©n van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld.
 • Categorie 3: als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.
 • Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en uw e-mail.

Emob kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Door uw registratie en gebruik van de Website.
 • Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

5 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Emob zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website. Denk hier bijvoorbeeld aan cookies met marketing doeleinden.
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom u hebt verzocht. Denk hier bijvoorbeeld aan het organiseren van de dienst na verkoop.
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Emob zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Emob. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon. 
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Emob daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 

6 BEWAARTERMIJN

De verwerkte persoonsgegevens worden, afhankelijk van de doeleinden van verwerking, slechts een bepaalde tijd bewaard in het systeem van Emob. 

 • Gegevens voor nieuwsbrieven worden bewaard zolang de betrokkene zijn toestemming niet heeft ingetrokken. Emob kan de gegevens hiervoor tot 3 jaar na de laatste bestelling bewaren. 
 • Facturatiegegevens worden volgens de wettelijke verplichtingen rond boekhouding 7 √† 10 jaar bewaard na de laatste factuurdatum.
 • Klantgegevens kunnen tot 3 √† 5 jaar na de laatste bestelling bewaard worden. 

 

7 ONTVANGERS OF DE CATEGORIE√čN VAN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Gebruiker zelf;
 • de Verantwoordelijke;
 • In geval van betaling door U aan Emob: aan de financi√ęle instelling en betalingsdienstaanbieder waarop Emob een beroep doet;
 • In geval van online bestelling en uitsluitend met als doel de verzending van de gekochte goederen: aan de transportonderneming waarop Emob een beroep doet

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen uw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat uw gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Emob zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

8 RECHT VAN TOEGANG, VERBETERING EN VERZET

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. 

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected]. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

 

9. KLACHTENPROCEDURE

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35 
[email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

 

10. COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie√ęn. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

COOKIELIJST

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten ‚Äúinterne cookies‚ÄĚ. Daarnaast gebruiken we ‚Äúexterne cookies‚ÄĚ, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologie√ęn voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. U kan uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website wellicht niet correct.

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zal u minder op u gerichte advertenties zien.

Stelt u vast dat er nog andere cookies via onze website geplaatst worden? Laat ons dit gerust weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als u toch meer wilt weten, kan u in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected], per post naar Emob NV, Deken de Bostraat 70a, 8791 Beveren-Leie of via het contactformulier op onze website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.